PREVÁDZKOVÝ PORIADOK „LASER ARÉNA PULZAR“


1. Úvodné ustanovenia

1. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom areálu „Laser aréna Pulzar“ (ďalej len LAP) je Bustas, s.r.o., IČO 47790873 (ďalej len správca).
2. Priestory objektu LAP sa nachádzajú v Prešove na ulici Mirka Nešpora 7684/6A a sú určené k prevádzkovaniu hry Laser Game a k činnostiam s tým spojeným.
3. Priestory sa skladajú z recepcie a baru, prípravnej miestnosti, herného priestoru – arény a servisného zázemia.
4. Užívateľmi priestorov môžu byť jednotlivci alebo skupina používateľov po dohode s prevádzkovateľom, alebo ním poverenou osobou.
5. Užívateľ priestorov je povinný dodržiavať vopred dohodnutý čas, a prevádzkovať vopred dohodnutú športovú aktivitu. Ďalej je povinný po celú dobu dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane majetku a dbať na upozornenia a pokyny správcu arény, prípadne ním poverenej osoby – viď. čl. 4 tohto prevádzkového poriadku.
6. Každý užívateľ Laser Game svojím vstupom do priestorov Laser arény Pulzar potvrdzuje, že si je vedomý existencie prevádzkového poriadku a bude sa správať v súlade s ním.

2. Prevádzka a správa ihriska
1. Za plynulú prevádzku zodpovedá prevádzkovateľ, alebo ním poverená osoba, e-mail: info@laserarenapresov.sk, tel.číslo: 0901.785927.
2. Dohodnúť prenájom je možné pomocou rezervačného systému na www.laserarenapulzar.sk, telefonicky na tel.čísle 0901.785927, alebo osobne v areáli.
3. Vyberaním poplatkov, s ktorými správca, alebo ním poverená osoba oboznámi užívateľa pred vstupom do arény je poverený prevádzkovateľ, alebo ním určená osoba.
4. Vstup do priestorov LAP je bezplatný, ostatné aktivity sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka zverejneného na stránke arény.
5. Priestory sú otvorené celoročne, s výnimkou niektorých štátnych sviatkov a dní nutných pre údržbu herných prípadne obslužných priestorov. O týchto skutočnostiach bude v dostatočnom predstihu informácia na webových stránkach.
6. Otváracie hodiny sú uvedené na stránke www.laserarenapulzar.sk.
7. Priestory je možné na základe predchádzajúceho dohovoru využiť aj mimo stanovené otváracie hodiny.
8. Ak nie je možné zo strany užívateľa dodržať vopred dohodnutý čas, je povinný zmenu ohlásiť najneskôr 48 hodín pred stanoveným termínom. Ak tak neučiní, je správca oprávnený neprijímať od tohto objednávateľa ďalšie objednávky.
9. V prípade prianí, sťažností či otázok týkajúcich sa LAP je možné obrátiť sa na prevádzkovateľa alebo ním poverené osoby na info@laserarenapulzar.sk. O všetkých otázkach LAP rozhoduje s konečnou platnosťou prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba.

3. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ:
- menuje zodpovedné osoby, ktoré budú počas prevádzkových hodín zabezpečovať a zodpovedať za bezproblémový a plynulý chod LAP
- vykonáva a zabezpečuje správu, údržbu a prevádzku LAP
- spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri dozore hygieny, s orgánmi policajného zboru a mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku
- zabezpečuje informačné, oznamovacie, príkazové a zákazové tabule a značenie

4. Dodržiavanie bezpečnosti a ochrana majetku
1. Návštevníci priestorov LAP sú povinní predovšetkým
- zdržať sa akéhokoľvek konania a činnosti, ktoré obmedzujú, ohrozujú, obťažujú alebo rušia ostatných návštevníkov
- dbať na dobré mravy
- udržiavať poriadok, čistotu a hygienu
- rešpektovať pokyny prevádzkovateľa a ním poverených osôb
- správať sa v súlade s prevádzkovým poriadkom LAP
- nevstupovať do priestorov arény mimo času, ktorý majú rezervovaný pre hru

2. Návštevníci arény - hráči - sú povinní:
- chovať sa ohľaduplne a opatrne a predchádzať tak prípadným úrazom, alebo škode na zdraví a majetku
- dodržiavať pravidlá bezpečnosti a pokyny prevádzkovateľa, prípadne ním poverenej osoby

3. V aréne sa zakazuje predovšetkým:
- vstup v nevhodnej obuvi (obuv musí byť čistá, bez opätkov atď., vhodná je športová uzatvorená obuv s protišmykovou podrážkou)
- hranie bez oblečenia (vesta nesmie byť na holom tele)
- vnášanie a manipulácia s ostrými alebo inak nebezpečnými predmetmi (napr. nože, nožnice, ihly, sklenené predmety a pod.)
- vstup s nápojmi a jedlom, prípadne ich konzumácia
- vstup so žuvačkou a odhadzovanie žuvačiek
- vstup podnapitým osobám
- vstup mimo vyhradený hrací čas
- lezenie na prekážky
- líhanie na podlahu
4. Priestory prípravnej miestnosti a arény sú určené výhradne pre hráčov a je zakázané zdržiavať sa v týchto priestoroch iným osobám.
5. Hráč je povinný prevádzkovateľovi, poverenej osobe alebo obsluhe okamžite nahlásiť akúkoľvek závadu, o ktorej sa dozvie.
6. Každý hráč vstupuje do arény na vlastné nebezpečenstvo.
7. Ak hráč nedodržiava tento prevádzkový poriadok, pokyny správcu, prípadne pokyny ním poverenej osoby, je správca (prípadne ním poverená osoba) oprávnený ho kedykoľvek vykázať z arény a to aj v prípade nedohranej hry bez nároku na náhradu. Týmto nie je dotknuté právo správcu domáhať sa náhrady vzniknutej škody.
8. Správca, prípadne ním poverená osoba je povinná hráča pred vstupom do arény oboznámiť s prevádzkovým poriadkom, pravidlami hry a pravidlami bezpečnosti.
9. Vstupom do arény hráč potvrdzuje, že bol oboznámený tak s prevádzkovým poriadkom, ako aj s pravidlami hry Laser Game a predovšetkým s pravidlami bezpečnosti, a že tieto bez výhrad akceptuje.

5. Ostatné pravidlá LAP
1. Do priestorov LAP nie je dovolený vstup osobám, ktoré sú pod vplyvom nadmerného množstva alkoholu, omamných alebo psychotropných látok a osobám, ktoré svojim konaním a správaním obťažujú alebo znepríjemňujú iným návštevníkov pobyt v LAP.
2. V celom areáli LAP je zákaz
- konzumácie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov
- fajčenia
- vstupu so zvieratami
- požívania a používania omamných a psychotropných látok
- pohybovať sa mimo priestorov vyhradených pre návštevníkov areálu
3. V prípade poškodenia majetku LAP, prípadne znečistenia priestorov (vlastnou vinou alebo vinou iných návštevníkov, prípadne vinou dieťaťa, za ktoré návštevník zodpovedá) je návštevník povinný o tomto okamžite upovedomiť prevádzkovateľa resp. ním poverenú osobu, aby mohli byť prijaté opatrenia na nápravu.
4. V prípade, ak v dôsledku konania alebo nekonania návštevníka vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, zodpovednosť návštevníka sa riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom a s ním súvisiacimi právnymi predpismi.
5. Prevádzkovateľ resp. ním poverená osoba je oprávnená kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku. Za týmto účelom je oprávnený vyžiadať si k nahliadnutiu občiansky preukaz alebo iný relevantný doklad návštevníka.
6. V prípade nedodržania prevádzkového poriadku môže byť návštevník z priestorov LAP vykázaný.
7. Vstup do LAP je na vlastnú zodpovednosť návštevníka. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nijakú ujmu alebo škodu, ktorá vznikne návštevníkovi počas pobytu v priestoroch LAP, okrem prípadov, ak by takáto škoda vznikla v dôsledku porušenia povinností prevádzkovateľa.
8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu vecí, ktoré si návštevník prinesie do LAP, ani za škody vzniknuté na majetku či zdraví návštevníka spôsobené jeho vlastným konaním alebo konaním tretích osôb, ktoré sú v rozpore s týmto návštevným poriadkom.
9. Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní LAP využíva plnenia aj od tretích strán (napr. dodávatelia, sponzori, a pod.). Uvedené subjekty sú v rámci svojej účasti na prevádzke tohto zariadenia oprávnené svojimi pokynmi záväzným spôsobom regulovať správanie návštevníkov. Z hľadiska ich zodpovednosti voči návštevníkom priestorov ako aj tretím subjektom, však konajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a prevádzkovateľ za ich konanie nenesie nijakú zodpovednosť.

6. Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ je oprávnený upravovať a meniť tento prevádzkový poriadok, a to aj počas doby prevádzkovania.
2. Každý návštevník LAP svojím vstupom do priestorov LAP potvrdzuje, že si je vedomý existencie prevádzkového poriadku, a že sa tento zaväzuje dodržiavať.


Tento prevádzkový poriadok je platný od 17.októbra 2015